งานวิจัยในชั้นเรียน

19 สิงหาคม 2553

แนวคิดการทำวิจัยอย่างง่าย

แนวคิดการทำวิจัยอย่างง่าย

วิถีการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วย ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ในความเป็นจริงเราได้ใช้วิธีการวิจัยตลอดเวลา เพราะแต่ละคนย่อมต้องเกิดปัญหาและต้องหาวิธีแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน ซึ่งกระบวนการอาจจะไม่ได้จัดระเบียบไว้ให้เป็นระบบ แต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยใช้หลักการและเหตุผลที่ค้นพบ ซึ่งหากต้องทำเป็นการวิจัย ผู้วิจัยต้องมีแนวหรือหลักการคิดให้เป็นระบบ การวิจัยจึงเริ่มต้นจากการคิด โดยมีขั้นตอนดังนี้
         1. คิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
         2. เลือกวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมมาใช้หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ
         3. นำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์ตามวิธีที่เลือกไว้
ขั้นตอนแรก ต้องฝึกเป็นคนขี้สงสัย อยากรู้อยากเห็น แต่ไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวของผู้อื่น ฝึกในเรื่องของการทำงานรอบ ๆ ตัวของครู
ขั้นตอนต่อไป ลองฝึกคิดหาคำตอบแบบมีเหตุผลมาประกอบกัน ก่อนที่จะตัดสินว่า สิ่งใดเป็นคำตอบที่ใช้การได้ สามารถอธิบายได้ หลังจากคิดเสร็จจึงลงมือทำวิจัย
ขั้นตอนการลงมือทำจริง ประกอบไปด้วย
1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์
2. นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ที่เลือกไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ วิเคราะห์ แล้วทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ที่เลือกไว้ ก็จะได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น